Müştəri ol

Sənədli əməliyyatlar

Qarantiyalar
Beynalxalq kommersiya əməliyyatlarında müqavilə öhdəliklərinin icra edilməsində ən vacib alət olaraq, həmçinin alqı-satqı və ya xidmətin göstərilməsi müqavilələrinə müstəqil hüquqa malik əlavə kimi çıxış edir.
Akkreditivlər
İdxalçının tapşırığı ilə verilən müəyyən məbləği ixracatçıya tam və akkreditivin şərtlərinə zid olmayaraq onun bankı tərəfindən sənədlərin çatdırılmasından sonra həyata keçirilən ödənişdir. Beynəlxalq hesablaşmalarda iştirak edən tərəflərin qarşısında, üç əsaslı məsələlərin həlli yollarının tapılmasına imkan yaradır.
İnkasso əməliyyatları
İdxalçının bankına müqavilədə nəzərdə tutulan inkasso üçün sənədlərin göndərilməsini təmin edirik, həmin bank isə öz növbəsində ödəyiciyə, təlimatlara uyğun olaraq, ödəniş və ya akseptin əleyhinə sənədləri verir. Alıcıya əmtəənin pulunu ödəmədən, sərəncam və müşayiət sənədlərini, beləliklə də malın özünü almağa imkan vermir.

Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər